Dataskyddsbeskrivning

Den registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter. När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Varje kvalitetsregister måste ha en registerhållare som utses av CPUA. Registerhållarens huvuduppgift är att vara ansvarig för registrets utveckling och drift, samt vara kontakten till olika myndigheter. Personuppgiftsbiträdet kan exempelvis vara en leverantör som via ett registercenter anlitats för behandling av uppgifterna eller ett externt företag som anlitats för lagring av uppgifterna.

  • För att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig lagrar vi information om ditt besök med hjälp av kakor.
  • Den här undernyckeln innehåller programvara och Windows-inställningar kopplade till den befintliga hårdvaruprofilen som kan ändras av olika applikationer och systeminstallatörer.
  • Under tiden då det berättigade intresset säkerställs, felaktiga personuppgifter korrigeras och uppgifternas riktighet kontrolleras.
  • I e-tjänsten ingår också ett elektroniskt arkiv, som vården har tillgång till, där alla bevis och intyg sparas.
  • Om det angivna lösenordets hash är lika med lösenordshashen inuti SAM-registerfilen, kommer användare att tillåtas komma åt sitt konto.

Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. För användare hos ett försäkringsföretag som är windll.com/sv/dll/firelight-firelight-technologies-pty-ltd/fmo anslutet till GSR kommer personuppgifter registreras för att kunna identifiera vilka som får tillgång till registret och för att kunna hålla vårt avtal med försäkringsföretaget. De uppgifter vi vill samla in är namn, person- och kontaktuppgifter till ägare av fastigheten, namn, adress, telefonnummer till bostad och mobiltelefon. Vi samlar information om offerter, avtal, maskintyp och serienummer, information om planerade och tidigare arbeten och byte av reservdelar. Informationen lagras i kundregister, register för arbetsorder samt i kundreskontra. FORS innehåller uppgifter om förskrivarkoder, legitimationskoder, namn, personnummer, yrkesroll, specialitetskod och eventuell inskränkning i förskrivningsrätten. Registret används för validering av recept och kontroll av behörighet och förskrivningsrätt vid receptexpedition, behörighetskontroll nationella läkemedelslistan, samt för statistikändamål.

Register Med Personuppgifter

Om det angivna lösenordets hash är lika med lösenordshashen inuti SAM-registerfilen, kommer användare att tillåtas komma åt sitt konto. Detta är också en fil som de flesta hackare riktar in sig på när de utför en attack. I de flesta av Linux-varianterna sparas konfigurationsfilerna i .txt-formatet, detta blir ett problem när vi måste arbeta med textfilerna eftersom alla .txt-filer betraktas som kritiska systemfiler. Så om vi försöker öppna textfilerna i dessa operativsystem, skulle vi inte kunna se dem. I de första versionerna av Windows var programutvecklare tvungna att inkludera en separat .ini-filtillägg tillsammans med den körbara filen. Denna .ini-fil innehöll alla inställningar, egenskaper och konfigurationer som krävs för att det givna körbara programmet ska fungera korrekt. Detta visade sig dock vara mycket ineffektivt på grund av redundansen av viss information och det utgjorde också ett säkerhetshot mot det körbara programmet.

Kan Jag Använda Transportdokumentet Som Anteckning?

När du redigerar registret, se till att du följer de korrekta instruktionerna och bara ändra det du uppmanas att ändra. Vi kan komma åt och konfigurera Windows-registret med hjälp av ett Registerredigeringsverktyg, Microsoft inkluderar ett gratis verktyg för registerredigering tillsammans med alla versioner av dess Windows-operativsystem. Med tillkomsten av Windows 3.1 möttes en bara-bones-version av denna efterfrågan med en central databas gemensam för alla applikationer och system som kallas Windows-registret. Det är länsstyrelsen som kontrollerar transporter och att handelsdokumentet är med under transporten eller är åtkomligt digitalt från bilen om sådant system används. Som avsändare, transportör eller mottagare är du skyldig att föra register över avsända, transporterade respektive mottagna sändningar. Tänk på att annan lagstiftning kan ställa krav på dokument och spårbarhet. Följande blanketter är anpassade handelsdokument för olika typer av animaliska biprodukter och framställda produkter som ska transporteras inom Sverige.

Det innebär bland annat att E-hälsomyndigheten är skyldig att se till att åtkomst till personuppgifter i registret loggas, så att åtkomsten kan kontrolleras i efterhand. Myndigheten ska också systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörig kan komma åt sådana uppgifter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *