Усе спочатку, або поновлення процесуальних строків у цивільному судочинстві

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця визначається на підставі відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (стаття 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”). Подані докази не можуть бути відхилені судом з тих мотивів, що вони не передбачені процесуальним законом. Суд обґрунтовує своє рішення лише тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Документи, що надійшли до суду, виносити за його межі категорично забороняється, крім направлення їх до іншого суду або іншого органу у випадках, визначених законом. Позов та позовне провадження – центральні категорії цивіліс-тичного процесу. Історично першим – й універсальним за своєю природою – виникло саме позовне провадження як форма існування цивільного процесу в римському праві.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Про поновлення провадження у справі ви-носиться ухвала, і перебіг строків продовжується з дня її винесення, тобто з дня поновлення провадження у справі. Ми не розділяємо позицію окремих суддів, які вважають, що поняття розумності строку розгляду справи можна застосовувати, лише коли стороною у спорі є орган державної влади, оскільки, по-перше, у нормах самої Конвенції немає такого застереження, а по-друге, це значно звужує норми права самої Конвенцією, що неприпустимо. Необхідні процесуальні інструменти існують і в адміністративному процесі у вигляді окремої стадії судового процесу – підготовчого засідання.

Тобто рішення не оголошується одразу після закінчення засідання – проводу дається певний строк для його підготовки. Протягом цього строку кожен член колегіального органу має право на окрему думку і може викласти її письмово. Якщо процесуальний строк установлюється вказівкою на подію, яка неминуче має настати, перебіг процесуального строку починається наступного дня після настання події, якою визначено його початок. Водночас суд першої інстанції зробив помилковий висновок у частині відсутності підстав для застосування позовної давності, про що було заявлено стороною відповідача, з огляду на таке. Дослідивши наявні у матеріалах справи докази в їх сукупності, суд апеляційної інстанції вважає, що, оскільки зазначене вище майно було придбане у шлюбі та відповідач не надав належних і допустимих доказів на підтвердження придбання цього майна за особисті кошти, це майно є спільною сумісною власністю подружжя та підлягало б поділу між ними у рівних частках.

Якщо учасниками судового процесу подано заяву про відвід судді (суддів), суд відкладає розгляд справи для розгляду поданої заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, https://outsignal.com/bank/platej-cherez-monobank-osoblivost-ta-pljusi/ але не більш як на п’ятнадцять днів. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються всіма правами й виконують усі обов’язки позивача. Після вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, розгляд справи починається заново.

перебіг строку вирішення спору починається спочатку

Якщо позов буде подано до обох сторін, то вони виступатимуть у процесі співвідповідачами. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін. Що ж до підстави повернення позову, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 63 ГПК, то у разі її виявлення після прийняття позовної заяви позов, з урахуванням конкретних обставин, підлягає залишенню без розгляду згідно з пунктом 1 частини першої статті 81 ГПК. У частині першій зазначеної статті ГПК йдеться про можливість участі в судовому процесі лише посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, тобто осіб, зв’язаних з відповідними підприємствами (установами, організаціями, органами) трудовими відносинами на основі трудового договору (контракту). Тому якщо певна фізична особа (громадянин) не є посадовою особою чи іншим працівником підприємства (установи, організації, органу), в тому числі в разі, якщо зазначені відносини припинилися до моменту вирішення спору господарським судом, то вона не підпадає під дію відповідної норми ГПК. У разі коли позов подано за місцем знаходження відокремленого підрозділу відповідача і судом з’ясовано відсутність у такого підрозділу повноважень щодо представництва юридичної особи, справа згідно з частиною першою статті 17 ГПК підлягає передачі за відповідною територіальною підсудністю за місцезнаходженням юридичної особи.

Голова і члени названої комісії можуть здійснювати представництво відповідного підприємства в господарському суді, але виключно з підстав, передбачених статтею 28 ГПК. Зменшення розміру позовних вимог згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України “Про судовий збір” є підставою для повернення відповідної суми судового збору; що ж до інших судових витрат, то в такому разі вони у відповідній частині покладаються на позивача. Якщо ж таке зменшення пов’язане з частковим визнанням та задоволенням позову відповідачем після подання позову, то судові витрати у відповідній частині з урахуванням припису частини другої статті 49 ГПК покладаються на відповідача. Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, є учасники справи, які вступають до справи на стороні позивача або відповідача для захисту власних інтересів, оскільки рішення з суду може вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї з сторін. Окрім відсутності самостійних вимог на предмет спору, такі особи також характеризуються наявністю матеріально-правових відносин з однією зі сторін спору, які можуть зазнати змін в результаті винесення судом рішення за таким спором.

Процесуальні строки під час дії карантину

До прикладу, розгляд справи при видачі суб’єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії зупиняється на час нез’явлення керівника суб’єкта підприємницької діяльності на засідання НКРЕ. Таке формулювання некоректне. В даному випадку потрібно використовувати відкладення розгляду справи. Господарський суд також зупиняє провадження у справі, якщо виникає питання про конституційність законів та інших нормативно-правових актів або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України, які мають бути застосовані до спірних правовідносин. У цих випадках господарський суд звертається з ухвалою до Верховного Суду України з клопотанням про внесення відповідного конституційного подання до Конституційного Суду України. Початок позовної давності для вимоги про поділ спільного майна подружжя, шлюб якого розірвано, обчислюється не з дати прийняття постанови державного органу РАЦС (ст. 106, 107 СК) чи дати набрання рішенням суду законної сили (ст. 109, 110 СК), а від дня, коли один зі співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності (ч. 2 ст. 72 СК). Строк позовної давності обчислюється від дня, коли один зі співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права, тобто з моменту виникнення спору між ними».

Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

Питання про припинення провадження у справі в частині позовних вимог, а так само про залишення позовних вимог у певній частині без розгляду господарський суд вирішує у резолютивній частині рішення, яке приймається по суті справи. Відповідні процесуальні дії суд може вчиняти й шляхом винесення відповідної ухвали як окремого процесуального документа, продовжуючи розгляд справи в іншій частині. Стаття 24 ГПК не зобов’язує господарський суд задовольняти клопотання сторони про залучення до участі у справі іншого відповідача. Проте відхилення такого клопотання і задоволення позову за рахунок неналежного відповідача можуть бути підставою для скасування рішення згідно з пунктом 3 частини третьої статті 104 ГПК. Усі інші обставини не є підставою для зупинення перебігу строків позовної давності.

Поняття та види строків позовної давності

Припинення провадження у справі – це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв’язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов’язує неможливість судового розгляду справи. Отже, місцеві господарські суди приймають у порядку, передбаченому ГПК, до свого провадження як позови з вимогами, що ґрунтуються на визнаних претензіях позивача, так і позови, щодо вимог яких не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору. Водночас необхідно мати на увазі, що подання як апеляційних, так і касаційних скарг на ухвали, зазначені в пунктах 1, 5, 10 – 21 частини першої статті 106 ГПК, не перешкоджає продовженню розгляду справ, у яких винесено такі ухвали.